Obwieszczenia i zarządzenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 53/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na rok 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r. 2017-07-28 11:51:32
Zarządzenie nr 52/07/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obywatelskiego Gminy Chociwel 2017-07-28 11:48:44
Zarządzenie nr 47/06/2017 Burmistrza Chociwla z dnia 30.06.2017r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w UM w Chociwlu 2017-07-03 13:59:40
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości Oświno" oraz prognozy wpływu na środowisko do wskazanego planu 2016-10-28 10:32:24
Zarządzenie NR 66/09/2016 Burmistrza Chociwla z dnia 21.09.2016 roku w sprawie korzystania z wiejskich cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Chociwel 2016-10-25 12:01:01
Zarządzenie Burmistrza Chociwla nr/71/10/2016 z dnia 11.10.2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2017 rok 2016-10-11 13:25:17
Zarządzenie Nr 9/01/2016 Burmistrza Chociwla z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 2016-02-01 09:50:13
Zarządzenie nr 105/11/15 Burmistrza Chociwla z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zbycia majątku ruchomego będącego własnością Gminy Chociwel w postaci samochodu ciężarowego - pożarniczego IFA 2015-11-26 14:14:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOCIWLA o numarach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-09-25 12:14:17
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chociwel" 2015-09-16 13:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla o przystąpieniu do procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chociwel" 2015-08-10 14:17:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOCIWLA z dnia 7 kwietnia 2015 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numarach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w dniu 10 maja 2015r wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-07 15:18:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji 2015-03-24 11:08:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 16-03-2015 roku. 2015-03-18 14:25:29
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 2015-02-19 09:20:45
Zawiadomienie o zebraniu materiałów dotyczących wydania decyzji zatwierdzającej podział działki nr 419 położonej w obrębie 1 miasta Chociwel 2014-11-05 15:38:56
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych 2014-05-14 14:16:14
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla z dnia 22 kwietnia 2014 roku o siedzibach o.k.w. 2014-04-24 14:48:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05-12-2013 2013-12-11 14:25:39
Zarządzenie 27A Burmistrza Chociwla z dnia 03-06-2011 roku w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Chociwlu 2012-01-05 10:41:34
Zarządzenie Nr 44 / 2011 Burmistrza Chociwla z dnia 22 sierpnia 2011r w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Chociwel miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 2011-08-23 09:18:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej. 2011-08-05 20:19:44
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Starzyce, gmina Chociwel 2011-07-15 09:02:58
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przebudowy drogi gminnej Nr 4700003Z na działkach nr 484 obręb 2 Chociwel i nr 956 obręb Karkowo 2011-07-12 15:23:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 4700003Z na działkach nr 484 obręb 2 Chociwel i nr 956 obręb Karkowo". 2011-06-09 10:36:32
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla o numerach i granicach obwodów głosowania w referendum wyznaczonym na 26 czerwca 2011 roku 2011-06-06 09:47:25
Drugie obwieszczenie o prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie planowanej inwestycji: "Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Chociwel" 2011-05-18 14:40:04
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/322/10 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2011-03-17 11:18:36
Konsultacje społeczne w sprawie planowanej inwestycji: "Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Chociwel" 2011-01-31 11:51:50
Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu 2010-12-08 11:56:30
Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego 2010-06-10 12:39:19
Informacja Burmistrza Chociwla 2010-06-10 12:35:14
Obwieszczenie lokale wyborcze - maj 2010 2010-05-18 13:10:17
Zarządzenie nr 13/2006 2008-11-14 14:02:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel 2008-03-19 13:23:07