Interpelacje radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3-4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Przedmiotem interpelacji powinny być sprawy szczególnie ważne o zasadniczym znaczeniu, problemowo trudniejsze, związane ze strategicznymi działaniami, o dużej doniosłości społecznej, ogniskujące uwagę szerszych kręgów mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Interpelacje składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.

Druk interpelacji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Podkategorie