Petycje
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Petycja jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa.


Druk petycji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Klauzula informacyjna - (pdf, 137KB)

 

Podkategorie