Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych przy narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.
Burmistrz Chociwla, jako Gminny Komisarz Spisowy, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy Chociwel. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 roku do 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.