Zapytania radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3, 5-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy. Zapytanie, podobnie jak interpelacja, również powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania oraz wynikające z niej pytania.
Zapytania składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.


Druk zapytania do pobrania - pobierz (docx, 17KB)

Podkategorie