Struktura danych

Począwszy od 05 grudnia 2018 roku sesje Rady Miejskiej w Chociwlu są transmitowane "na żywo" na kanale Gmina Chociwel na serwisie YouTube.

Więcej o: Uchwały

Interpelacje radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3-4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Przedmiotem interpelacji powinny być sprawy szczególnie ważne o zasadniczym znaczeniu, problemowo trudniejsze, związane ze strategicznymi działaniami, o dużej doniosłości społecznej, ogniskujące uwagę szerszych kręgów mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Interpelacje składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.

Druk interpelacji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Więcej o: Interpelacje

Zapytania radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3, 5-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy. Zapytanie, podobnie jak interpelacja, również powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania oraz wynikające z niej pytania.
Zapytania składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.


Druk zapytania do pobrania - pobierz (docx, 17KB)

Więcej o: Zapytania

Petycje
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Petycja jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa.


Druk petycji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Klauzula informacyjna - (pdf, 137KB)

 

Więcej o: Petycje

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.

Więcej o: Ogłoszenia

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Obwieszczenia i komunikaty

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Nabór pracowników

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Ogłoszenia o naborze

Na tej stronie znajdują się informacje o wynikach naboru pracowników do naszych instytucji i jednostek.

Więcej o: Wyniki naboru

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Pokazana jest data utworzenia zamówienia, status zamówienia wraz z czasem pozostałym do złożenia oferty oraz z datą zakończenia.  Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów).

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postepowań wszystkich zamówień publicznych, w tym również zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tysięcy euro. Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Wszczęcie postępowania

W ramach zadań w dziedzinie zamówień publicznych istnieje obowiązek przechowywania dokumentacji z udzielonych zamówień publicznych i przekazywanie jej do archiwum. W tym dziale znajdą Państwo informacje o archiwalnych dokumentach z poprzednich lat.

Więcej o: Archiwum zamówień