Uchwała Nr IV/35/03 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chociwel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska Chociwel u c h w a l a   co następuje:

* 1. Uchwala się Statut Gminy Chociwel zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

* 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr V/53/99 z dnia 14 maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chociwel oraz uchwały: Nr XI/119/00 z dnia 19 kwietnia 2000r. i Nr XX/205/01 z dnia 11 września 2001r. w sprawie zmian Statutu Gminy ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 16 poz. 212, z 2000r. Nr 19 poz. 211, z 2001r. Nr 35 poz. 797).

* 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

TytułTypRozmiarDodany przez
Statut Gminy Chociwelpdf135.80 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 czerwiec 2017 15:03 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 październik 2017 13:58 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 07 październik 2017 10:52 Robert Rusin