Podkategorie

Interpelacje radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3-4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Przedmiotem interpelacji powinny być sprawy szczególnie ważne o zasadniczym znaczeniu, problemowo trudniejsze, związane ze strategicznymi działaniami, o dużej doniosłości społecznej, ogniskujące uwagę szerszych kręgów mieszkańców wspólnoty samorządowej.

Interpelacje składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.

Druk interpelacji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Zapytania radnych
Podstawa prawna: art.24 ust 3, 5-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy. Zapytanie, podobnie jak interpelacja, również powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania oraz wynikające z niej pytania.
Zapytania składane są na piśmie do Burmistrza Chociwla za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania. Treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości.


Druk zapytania do pobrania - pobierz (docx, 17KB)

Petycje
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Petycja jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa.


Druk petycji do pobrania - pobierz (docx, 16KB)

Klauzula informacyjna - (pdf, 137KB)