Zarządzenia Burmistrza Chociwla na 2021 rok

LpNumer i data zarządzeniaNazwa zarządzeniaLink do pobraniaUwagi
1.1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dierżawy Zarządzenie nr 1/2021 
2.2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia Zarządzenie nr 2/2021 
3.3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia planu finansowego (układ wyknawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2020 rok. Zarządzenie nr 3/2021 
4.    
5.5/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego na 2021 rok. Zarządzenie nr 5/2021 
6.6/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie zmiany Zarządzenia 95/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządzenie nr 6/2021 
7.7/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chociwlu  Zarządzenie nr 7/2021 
8.7a/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.w sprawie: zmiany osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego zarządzeniem 5a/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 7 stycznia 2020 roku. Zarządzenie nr 7a/2021 
9.8/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel z 2021 roku. Zarządzenie nr 8/2021 
10.8a/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii. Zarządzenie nr 8a/2021 
11.9/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2021 roku. Zarządzenie nr 9/2021 
12.10/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020. Zarządzenie nr 10/2021 
13.11/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 11/2021 
14.12/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych. Zarządzenie nr 12/2021 
15.13/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 13/2021 
16.15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 15/2021 
17.16/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminneg Biura Spisowego w Gminie Chociwel. Zarządzenie nr 16/2021 
18,16a/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych przez Gminę Chociwel o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, w tym także zamówień realizowanych etapami lub w częściach, przy łącznej ich wartości do kwoty 130.000 zł obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Chociwlu.Zarządzenie nr 16a/2021 
19.17/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie zmiany do regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 17/2021 
20.18/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel. Zarządzenie nr 18/2021 
21.19/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 19/2021 
22.20/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 20/2021 
23.21/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz przewspółczynnika proporcji VAT. Zarządzenie nr 21/2021 
24.22/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 22/2021 
25.23/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Zarządzenie nr 23/2021 
26.24/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 24/2021 
27.25/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia. Zarządzenie nr 25/2021 
28.26/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 26/2021 
29.27/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu Zarządzenie nr 27/2021 
30.28/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie utraty mocy zarządzenia. Zarządzenie nr 28/2021 
31.29/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.  Zarządzenie nr 29/2021 
32.30/2021 z dnia 5 marca 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 30/2021 
33.31/2021 z dnia 15 marca 2021 r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel.  Zarządzenie nr 31/2021 
34.32/2021 z dnia 15 marca 2021 r.w sprawie Regulaminu Dokonywania Okresowej Oceny Pracowników Samorządowych. Zarządzenie nr 32/2021 
35.33/2021 z dnia 22 marca 2021 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 33/2021 
36.34/2021 z dnia 22 marca 2022 r.w sprawie upoważnienia. Zarządzenie nr 34/2021 
37.35/2021 z dnia 23 marca 2021 r.w sprawie zmiany zarządzenia. Zarządzenie nr 35/2021 
38.36/2021 z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel Zarządzenie nr 36/2021 
39.37/2021 z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 37/2021 
40.38/2021 z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 38/2021 
41.38a/2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 38a/2021 
42.38b/2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 38b/2021 
43.39/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własnści nieruchomości. Zarządzenie nr 39/2021 
44.40/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nirechomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 40/2021 
45.41/2021 z dnia 16 kwietrnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości Zarządzenie nr 41/2021 
46.42/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości. Zarządzenie nr 42/2021 
47.42a/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 42a/2021 
48.43/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa nieruchomości Zarządzenie nr 43/2021 
49.44/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa nieruchomości Zarządzenie nr 44/2021 
50.45/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku Zarządzenie nr 45/2021 
51.46/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Zarządzenie nr 46/2021 
52.47/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 47/2021 
53.    
54.    
55.50/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 50/2021 
56.51/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 51/2021 
57.52/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.w sprawie wysokości stawek opłat za udostępnienie nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 52/2021 
58.53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na prowadzenie placówki wspracia dziennego w miejscowości Długie w gm. Chociwel 2021 roku w formie podwórkowej. Zarządzenie nr 53/2021 
59.54/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 54/2021 
60.55/2021 z dnia 5 maja 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 55/2021 
61.56/2021 z dnia 5 maja 2021 r.w sprawie utworzenia Chciwelskiej Izby Pamięci. Zarządzenie nr 56/2021 
62.    
63.    
64.59/2021 z dnia 11 maja 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu. Zarządzenie nr 59/2021 
65.60/2021 z dnia 12 maja 2021 r.w sprawie zmiany "Regulaminy Wynagrodzenia" pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu i w samorządowych jednostkach organizacyjnych Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 60/2021 
66.61/2021 z dnia 12 maja 2021 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości od osoby fizycznej. Zarządzenie nr 61/2021 
67.61a/2021 z dnia 25 maja 2021  r.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025. Zarządzenie nr 61a/2021 
68.62/2021 z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie składu i powołania człnków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 62/2021 
69.63/2021 z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chociwel za 2020 rok Zarządzenie nr 63/2021 
70.63a/2021 z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 63a/2021 
71.64/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości. Zarządzenie nr 64/2021 
72.65/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 65/2021 
73.66/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.w sprawie uchylenia zarządzenia nr.12 Burmistrza Chociwla z dnia 22.04.2008 r. Zarządzenie nr 66/2021 
74.67/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 67/2021 
75.68/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 68/2021 
76.69/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.w sprawie zmiany czasu pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 69/2021 
77.70/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 70/2021 
79.71/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 71/2021 
80.72/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 72/2021 
81.73/2021 z dnia 19 lipca 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku.  Zarządzenie nr 73/2021 
82.74/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2021 oraz ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego, zasad, terminu i miejsca jego złożenia.  Zarządzenie nr 74/2021 
83.75/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy Zarządzenie nr 75/2021 
84.76/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątku.  Zarządzenie nr 76/2021 
85.77/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu.  Zarządzenie nr 77/2021 
86.78/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym.  Zarządzenie nr 78/2021 
87.79/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.zmieniające Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Chociwla z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu na lokale użytkowe.  Zarządzenie nr 79/2021 
88.80/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  Zarządzenie nr 80/2021 
89.81/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.   Zarządzenie nr 81/2021 
90.82a/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.w sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Zarządzenie nr 82a/2021 
91.83/2021 z dnia 2 wreśnia 2021 r.w sprawie określenia zasad przeprowadzenia przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości.  Zarządzenie nr 83/2021 
92.84/2021 z dnia 6 wreśnia 2021 r.w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Chociwel.  Zarządzenie nr 84/2021 
93.85/2021 z dnia 6 wreśnia 2021 r.w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu socjalneg tworzącego mieszkaniowy zasób Gminy Chociwel.  Zarządzenie nr 85/2021 
94.86/2021 z dnia 8 wreśnia 2021 r.w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2021.  Zarządzenie nr 86/2021 
95.87/2021 z dnia 13 wreśnia 2021 r.w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2021.  Zarządzenie nr 87/2021 
96.88/2021 z dnia 20 wreśnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.  Zarządzenie nr 88/2021 
97.90/2021 z dnia 30 wreśnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 90/2021 
98.90a/2021 z dnia 30 wreśnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 90a/2021 
99.91/2021 z dnia 1 października 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu.  Zarządzenie nr 91/2021 
100.92/2021 z dnia 1 października 2021 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu.  Zarządzenie nr 92/2021 

101.

93/2021 z dnia 4 października 2021 r.w sprawie zmiany zarządzenia do upoważnienia Zarządzenie nr 93/2021 
102.94/2021 z dnia 4 października 2021 r.w sprawie zmiany zarządzania do upoważnienia.  Zarządzenie nr 94/2021 
103.95/2021 z dnia 7 października 2021 r.w sprawie przeprwoadzenia likwidacji mienia Gminy Chciwel Zarządzenie nr 95/2021 
104.96/2021 z dnia 11 października 2021 r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel.  Zarządzenie nr 96/2021 
105.97/2021 z dnia 11 października 2021 r.w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu.  Zarządzenie nr 97/2021 
106.98/2021 z dnia 18 października 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 98/2021 
107.99/2021 z dnia 22 października 2021 r.w sprawie zmiany zarządzenia do upoważnienia.  Zarządzenie nr 99/2021 
108.100/2021 z dnia 25 października 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 100/2021 
109.101/2021 z dnia 26 października 2021 r.w sprawie powołania Komisji oceniającej oświadczenia niezbędne do złożenia przez Gminę Chociwel wniosku w ramach projektu "Granty PPGR"  Zarządzenie nr 101/2021 
110.    
111.103/2021 z dnia 29 października 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 103/2021 
112.    
113.105/2021 z dnia  29 października 2021 r.w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Chociwel. Zarządzenie nr 105/2021 
114.106/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 106/2021 
115.107/2021 z dnia 17 listopada 2021 r.w sprawie powołania komisji konkursowej. Zarządzenie nr 107/2021 
116.108/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. Zarządzenie nr 108/2021 
117.109/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok. Zarządzenie nr 109/2021 
118.110/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej. Zarządzenie nr 110/2021 
119.111/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Regulaminia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Zarządzenie nr 111/2021 
120.111a/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.w sprawie zmiany w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.Zarządzenie nr 111a/2021 
121.111b/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.w sprawie zmiany planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - URzędu Miejskiego na 2021 rok.Zarządzenie nr 111b/2021 
122.112/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu. Zarządzenie nr 112/2021 
123.113/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Zarządzenie nr 113/2021 
124.114/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.w sprawie refundacji zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Chociwlu. Zarządzenie nr 114/2021 
125.115/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel. Zarządzenie nr 115/2021 
126.116/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy. Zarządzenie nr 116/2021 
127.117/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel. Zarządzenie nr 117/2021 
128.118/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.Zarządzenie nr 118/2021 
129.119/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie autopoprawki do projektu ucwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038.Zarządzenie nr 119/2021 

130.

120/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.Zarządzenie nr 120/2021 
131.121/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej do zastosowania w celu wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie nr 121/2021 
132.122/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.Zarządzenie nr 122/2021 
133.123/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2021 rok.Zarządzenie nr 123/2021 

W celu pobrania zarządzenia należy pobrać plik z wykazem i odnaleźć konkretne zarządzenie następnie otworzyć archiwum zarządzeń i wybrać plik (z1 to Zarządzenie nr 1 itd.)

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2021 rokuzip8.99 MBRobert Rusin
Wykaz Zarządzeń Burmistrza Chociwla z 2021 rokupdf186.21 KBRobert Rusin
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:40 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:40 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 08:47 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 grudzień 2021 09:54 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 31 grudzień 2021 10:44 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 11:51 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 marzec 2023 07:22 Robert Rusin