Zarządzenia Burmistrza Chociwla z 2022 roku

Numer, data i nazwa zarządzeniaLink do pobrania
Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego (układ wykonawczy budżetu) Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie nr 1/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu fmansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla jednostki - Urzędu Miejskiego na 2022 rok.Zarządzenie nr 2/2022 (pdf,33KB)  
  
Zarządzenie nr 3a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu.

Zarządzenie nr 3a/2022 (pdf,38KB)

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Chociwel ustawami na rok 2022. Zarządzenie nr 4/2022 (pdf,230KB)
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia i dzierżawy.Zarządzenie nr 5/2022 (pdf,98KB)
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy     Społecznej w Chociwlu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego.Zarządzenie nr 6/2022 (pdf,52KB)
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.Zarządzenie nr 7/2022 (pdf,90KB)
Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2022 roku.Zarządzenie nr 8/2022 (pdf,319KB)
Zarządzenie nr 8a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 8a/2022 (pdf,132KB)
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Chociwel w 2022 roku.Zarządzenie nr 9/2022 (pdf,929KB)
Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.Zarządzenie nr 10/2022 (pdf,179KB)  
  
Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli mianowanych.Zarządzenie nr 12/2022 (pdf,35KB)
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT.Zarządzenie nr 13/2022 (pdf,48KB)
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 14/2022 (pdf,176KB)
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.Zarządzenie nr 15/2022 (pdf,50KB)
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie nr 16/2022 (pdf,147KB)
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.Zarządzenie nr 17/2022 (pdf,147KB)
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie nr 18/2022 (pdf,654KB) 
  
Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu.Zarządzenie nr 20/2022 (pdf,45KB)
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Chociwel na lata 2020 - 2024" w roku 2022 oraz składu komisji do przeprowadzenia procedur konkursu ofert.Zarządzenie nr 21/2022 (pdf,334KB)
Zarządzenie nr 21a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 22 luty 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 21a/2022 (pdf,276KB)
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu.Zarządzenie nr 22/2022 (pdf,270KB)
Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chociwlu.Zarządzenie nr 23/2022 (pdf,37KB)
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038Zarządzenie nr 24/2022 (pdf.34KB)
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego ustalonego zarządzeniem nr 1/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 stycznia 2022 rokuZarządzenie nr 25/2022 (pdf, 67KB)
Zarządzenie nr 25a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 25a/2022 (pdf,76KB)
Zarządzenie 26/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 1 marca 2022 rok w sprawie powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieZarządzenie nr 26/2022 (pdf,37KB)
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy ChociwelZarządzenie nr 27/2022 (pdf, 43KB)
  
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 29/2022 (pdf,56KB)
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2022- 2038Zarządzenie nr 30/2022 (pdf,45KB)
Zarządzenie nr 30 a /2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 30a/2022 (pdf, 46KB)
Zarządzenie nr 30B/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania pomocą i wsparciem na rzecz obywateli Ukrainy w ChociwluZarządzenie nr 30b/2022 (pdf, 87KB)
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawyZarządzenie nr 31/2022 (pdf,98KB)
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach Chociwel i Długie w gm. Chociwel 2022 roku w formie podwórkowej.Zarządzenie nr 32/2022 (pdf,320KB)
  
Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 34/2022 (pdf,123KB)
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminu Chociwel , którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.Zarządzenie nr 35/2022 (pdf,110KB)
Zarządzenie nr 36 /2022 Burmistrza Chociwla z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rokZarządzenie nr 36/2022 (pdf,12KB)
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.Zarządzenie nr 37/2022 (pdf,34KB)
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 10/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego w Chociwlu, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chociwlu i klas I Szkoły Podstawowej w Chociwlu, na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.Zarządzenie nr 38/2022 (pdf,34KB)
Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urządu Miejskiego w Chociwlu do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zapewnionym obywatelom Ukrainy.Zarządzenie nr 39/2022 (pdf,55KB)
Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 40/2022 (pdf,396KB)
Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.Zarządzenie nr 41/2022 (pdf,367KB)
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.Zarządzenie nr 42/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 43/2022 (pdf,35KB)
Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 44/2022 (pdf,36KB)
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomści do dierżawy.Zarządzenie nr 45/2022 (pdf,439KB)
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedury zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Chociwel.Zarządzenie nr 46/2022 (pdf,42KB)
Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu.Zarządzenie nr 47/2022 (pdf,440KB)
Zarządzenie nr 47a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu za rok 2021.Zarządzenie nr 47a/2022 (pdf,30KB)
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie: powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwidziałania Przemocy w RodzinieZarządzenie nr 48/2022 (pdf,61KB)
Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Chociwel na lata 2022-2024.Zarządzenie nr 49/2022 (pdf,28KB)
Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022 oraz ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022, zasad, terminu i miejsca jego złożenia.Zarządzenie nr 50/2022 (pdf,76KB)
Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadania pubicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na prowadzenie placówek wspracia dzienneg w miejscowościach: Chociwel, Długie oraz Kania w Gminie Chociwel w 2022 roku w formie pracy podwórkowej.Zarządzenie nr 51/2022 (pdf,315KB)
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie nr 52/2022 (pdf,315KB)
Zarządzenie nr 53/2022 Burmsitrza Chociwla z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 53/2022 (pdf,253KB)
Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dierżawy.Zarządzenie nr 54/2022 (pdf,32KB)
Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomosości stanowiącej własność Gminy ChociwelZarządzenie nr 55/2022 (pdf,43KB)
Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 56/2022 (pdf,31KB)
Zarządzenie nr 56a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 56a/2022 (pdf,38KB) 
Zarządzenie nr 56b/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie nr 56b/2022 (pdf,25KB)
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zapewnionym obywatelom Ukrainy.Zarządzenie nr 57/2022 (pdf,46KB)
  
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022.Zarządzenie 59/2022 (pdf,34KB)
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów Burmistrza Chociwla.Zarządzenie 60/2022 (pdf,48KB)
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie 61/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2022.Zarządzenie 62/2022 (pdf,37KB)
  
Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwe na 2022 rok.Zarządzenie 64/2022 (pdf,38KB)
Zarzadzenie nr 64a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 64a/2022 (pdf,36KB)
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomosći do dzierżawy.Zarządzenie 65/2022 (pdf,31KB)
Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanwiącej własność Gminy Chociwel.Zarządzenie 66/2022 (pdf,48KB)
Zarządzenie 67/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie 67/2022 (pdf,118KB)
Zarządzenie nr 68/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wybrczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Chociwel.Zarządzenie 68/2022 (pdf,58KB)
Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Chociwel z dnia 11 lipcz 2022 r. w sprawie powołoania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie 69/2022 (pdf,31KB)
Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Chociwel w 2022 roku.Zarządzenie 70/2022 (pdf,42KB)
Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie 71/2022 (pdf,27KB)
Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie 72/2022 (pdf,26KB)
Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 73/2022 (pdf,37KB)
Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 74/2022 (pdf,35KB)
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników Urzędu miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie 75/2022 (pdf,38KB)
Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 76/2022 (pdf,39KB)
Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany godzin pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu.Zarządzenie 77/2022 (pdf,31KB)
Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego.Zarządzenie 78/2022 (pdf,43KB)
Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie 79/2022 (pdf,44KB)
Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChociwluZarządzenie 80/2022 (pdf,44KB)
Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChociwluZarządzenie 81/2022 (pdf,44KB)
Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy ChociwelZarządzenie 82/2022 (pdf,44KB)
 Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia gminneg konkursu na najładniejszy wieniec dożynkwy podczas Dożynek Gminnych 2022 r.Zarządzenie 83/2022 (pdf,268KB)
Zarządzenie nr 84a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 84a/2022 (pdf,737KB)
Zarządzenie nr 84b/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 9 września 2022 r. w sprawie konkursu Graficznego pt. "Logo Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chociwlu - przeciwdziałanie przemocy".Zarządzenie 84b/2022 (pdf,48KB)
Zarządzenie nr 85/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 13 wreśnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie 85/2022 (pdf.387KB)
  
Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie 87/2022 (pdf,46KB)
Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie 88/2022 (pdf,46KB)
Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie 89/2022 (pdf,47KB)
Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.Zarządzenie 90/2022 (pdf,32KB)
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 wreśnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 91/2022 (pdf,588KB)
Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 października 2022 r. w sprawie upoważnienia Kuerownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu.Zarządzenie 92/2022 (Pdf,57KB)
Zarządzenie 92a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 października 2022 r. w sprawie: powołania zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.Zarządzenie 92a/2022 (pdf,58KB)
Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji mienia Gminy Chociwel.Zarządzenie 93/2022 (pdf,32KB)
Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 94/2022 (pdf,184KB)
Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Chociwla zz dnia 12 października 2022 r. w sprawie okreslenia procedury zbbycia nieruchomości stanwiącej własność Gminy ChociwelZarządzenie 95/2022 (pdf,76KB)
Zarządzenie nr 95a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chociwel na lata 2022-2038Zarządzenie 95a/2022 (pdf,1.18MB)
Zarządzenie nr 96a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 96a/2022 (pdf,792KB)
  
Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 27 października 2022 r. zmieniające zarządzenie 94/2022 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 98/2022 (pdf,139KB)
Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 99/2022 (pdf,771KB)
Zarządzenie 99a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok.Zarządzenie 99a/2022 (pdf,474KB)
Zarządzenie 99b/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie 99b/2022 (pdf,120KB)
Zarządzenie 100/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew raz usuwania złomw i wywrotów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Chociwel. Zarządzenie 100/2022 (pdf,154KB)
Zarządzenie 101/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu. Zarządzenie 101/2022 (pdf,128KB)
Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zakupu i dystrybucji węgla kamiennego na terenie Gminy Chociwel.Zarządzenie 102/2022 (pdf,43KB)
Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie określenia procedury zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.Zarządzenie 103/2022 (pdf,45KB)
  
  
Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu. Zarządzenie 106/2022 (pdf,42KB)
Zarządzenie nr 107/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośdrodka Pomocy Społeczenej w Chociwlu. Zarządzenie 107/2022 (pdf,41KB)
Zarządzenie nr 108/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 listpada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kiernika Urzędu Stanu Cywlinego w Chociwlu. Zarządzenie 108/2022 (pdf,39KB)
Zarządzenie nr 109/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Chociwel. Zarządzenie 109/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 109a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie 109a/2022 (pdf,988KB)
Zarządzenie nr 110a/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania osobowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarządzenie 110a/2022 (pdf,56KB)
Zarządzenie nr 111/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu. Zarządzenie 111/2022 (pdf,56KB)
Zarządzenie nr 112/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawneg za mienie gminne oraz cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów stanowiących mienie Gminy Chociwel. Zarządzenie 112/2022 (pdf,109KB)
Zarządzenie nr 113/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 Zarządzenie 113/2022 (pdf,32KB)

Zarządzenie nr 114/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do prjektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2023. Zarządzenie 114/2022 (pdf,68KB)
Zarządzenie nr 115/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do prjektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na 2022 r.. Zarządzenie 115/2022 (pdf,63KB)
Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2023-2035.Zarządzenie nr 116/2022 (pdf,33KB)
Zarządzenie nr 117.2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian zarządzenia Nr 109.2022 Burmistrza Chociwla z 24 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Chociwel.Zarządzenie nr 117/2022 (pdf,39KB)
Zarządzenie nr 118.2022 Burmistrza Chociwla z dnia 21 grundia 2022 r, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Chociwel.Zarządzenie nr 118/2022 (pdf,71KB)
Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie 119/2022 (pdf,388KB)
Zarządzenie nr 120/2022 Burmistrza Chociwla z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwel na 2022 rok. Zarządzenie 120/2022 (pdf,1.3MB)

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:50 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:50 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 09:51 Robert Rusin
Artykuł został zmieniony. piątek, 31 grudzień 2021 10:05 Robert Rusin